Assessment als reflectiemoment

Het eerste moment van de verbinding tussen student en opleiding is het assessment. Dat assessment geeft helderheid over mogelijkheden en uitdagingen voor de student gegeven de specifieke opleiding van zijn/haar keuze. Het online assessment geeft niet alleen inzicht in de mate waarin de kennis en vaardigheden van de student aansluiten op de eisen die de opleiding stelt. Het gaat ook om een toetsing van persoonlijkheidskenmerken en om inzicht in de omstandigheden van de student te verkrijgen. Voor de student verduidelijkt het assessment het beroepsbeeld en maakt eveneens inzichtelijk wat de opleiding behelst. Als je de gegevens op die drie dimensies met elkaar verbindt, kun je de mate van succes in de studie en de juistheid van de studiekeuze beter voorspellen! Uiteraard is het assessment wetenschappelijk verantwoord.* Als de student het assessment heeft voltooid, komen de resultaten in beeld inclusief een Autocue gespreksleidraad voor de docent. Ons assessment is geen examen, maar een reflectiemoment en dus een goede basis voor een intakegesprek.

Doel is goede kwaliteit van de relatie

Een opleiding valt of staat bij de kwaliteit van de relatie die tot stand wordt gebracht tussen docent en student. Die kwaliteit wordt mede verhoogd door de administratieve en organisatorische rompslomp weg te halen. Als docent en student een synergie kunnen bewerkstelligen, is het geheel meer dan de som der delen: een fantastische nieuwe professional na diplomering! De aanvang en vormgeving van deze relatie is een dynamisch proces. Ze is niet enkelvoudig in getallen of testuitslagen vast te leggen of uit te drukken. De kwaliteit van de voetballer kan niet afgeleid worden uit de score, maar de score vormt vaak wel de basis voor het gesprek.

Eigen toets voor het beroepsbeeld van de opleiding

Door tijdens een assessment of gesprek meer in te zoomen op wat de opleiding of het beroepsbeeld inhoud wordt het voor de student duidelijker wat het vooruitzicht is en wat er verwacht wordt. Om deze reden hecht StudiePitch veel waarde aan toetsen die gaan over het beroepsbeeld van de opleiding. StudiePitch maakt samen met of op basis van input van de opleiding een verantwoorde toets die vervolgens in het assessment met de vaardigheden en de persoonlijkheid kan worden meegenomen.

Een assessment is geen oordeel

Het assessment geeft geen rapportcijfer en de uitkomst is geen oordeel. Het assessment is een spiegel voor degene die hem maakt en het helpt bij het ontdekken of het beeld dat de student van de opleiding heeft, aansluit bij de realiteit. De docent kan een inschatting maken van de kansen en uitdagingen voor het succesvol verloop van de opleiding. Ook kan worden gekeken wat er voor bijzondere aanpassingen gewenst of zelfs vereist zijn. 

Verder is van belang dat de student begrijpt dat het assessment de basis vormt van een nog te voeren kennismakingsgesprek. Het uiteindelijke doel is ervoor te zorgen dat de match met de opleiding optimaal is, zodat de student de opleiding succesvol kan doorlopen en afronden. Het is eveneens van belang dat de instelling zich realiseert dat een student benieuwd is naar de wijze waarop de docent het assessment interpreteert.

Matching voor meerdere opleidingen

Ook ontwikkelt StudiePitch toetsen voor meerdere opleidingen in één assessment als het gaat om opleidingen waar veel tussen wordt geswitcht. Het assessment kan worden gebruikt om voor de student inzichtelijk te maken met welk beroep of welke opleiding hij/zij de beste match heeft.

Wetenschappelijk verantwoord

*Bij de architectuur van ons assessment platform sluiten we aan op het multi-factorenmodel van Heller (Heller 1992; 2000). Heller gaat uit van de dynamiek tussen begaafdheidsfactoren, niet-cognitieve persoonlijkheidskenmerken, prestatiegebieden en omgevingsfactoren.

Wij hebben eigen assessments of vragenlijsten, ontwikkeld, kunnen die ook in StudiePitch?

Ja, dat kan. Het intakeassessement van StudiePitch is zeer flexibel en opgebouwd uit meerdere modules, dimensies genoemd. Door deze structuur blijft het assessment overzichtelijk en is het mogelijk om uw eigen beroepsbeeld en of aanvullende vragen op te nemen.

Is het ook mogelijk met opleidingen uit mijn domein samen te werken?

Ja, dat kan. We zijn met meerdere opleidingen in gesprek om ze hier in te faciliteren. Als je vergelijkbare assessments binnen StudiePitch gebruikt wordt het mogelijk om de opleidingen te vergelijken. Dit kan zeer waardevolle informatie opleveren voor beide opleidingen maar ook voor de hogescholen.

studiepitch bizzxl logo2017

kennismaken & verbinden
StudiePitch is een product van BizzXL Products BV
Voor meer informatie BizzXL.com